Digital Transcript : มีแล้วสะดวกอย่างไร ?

 1. Transcript อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (ไฟล์ pdf)
 2. มีการแนบ Certificate ของ Digital Signature เพื่อป้องกันไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารได้
 3. นักศึกษา สามารถส่งไฟล์ Digital Transcript ให้บริษัทที่สมัครงาน หรือหน่วยงานที่ร้องขอได้โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษ
 4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับไฟล์ Digital Transcript สามารถตรวจสอบ Digital Signature ได้ด้วยซอฟแวร์พื้นฐาน เช่น Adobe Acrobat Reader โดยไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือกลับไปตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัด และสามารถเก็บหลักฐานเพื่ออ้างอิงในอนาคตได้

เงื่อนไข : การขอเอกสารดิจิทัล ทรานสคริปส์

 1. เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
  1. รูปแบบ 1 Digital Transcript ฉบับภาษาไทย
  2. รูปแบบ 2 Digital Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
 2. ระดับปริญญาตรี รายการละ 50 บาท/ใบ
 3. ระดับบัณฑิตศึกษา รายการละ 100 บาท/ใบ
 4. ชำระเงินด้วย QrCode สแกนผ่าน App Mobile Banking
 5. การจัดส่ง Digital Transcript
  1. กรณีขอทั่วไป หลังจากชำระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ในวันถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. กรณีที่รอการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ตามลำดับการยื่นคำร้อง (นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ)

ตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา

 • ที่เว็บไซต์ : https://edocvalidation.digitalgov.go.th